Slúži predovšetkým na zdolanie požiaru v počiatočnej fáze rozvoja a v mnohých prípadoch vám môže zachrániť majetok, zdravie aj holý život. Na nasledujúcich riadkoch vás stručne zoznámime s tým, ako si správne vybrať hasiaci prístroj a ako ho používať.

Čo  hovorí vyhláška
Podmienky požiarnej bezpečnosti a výkonu štátneho požiarneho dozoru upravuje vyhláška Ministerstva vnútra č. 719/2002 Z. z., ktorá hasiaci prístroj popisuje ako vyhradený druh prostriedku protipožiarnej ochrany, na ktorého projektovanie, inštaláciu, prevádzku, kontrolu, údržbu a opravu sú kladené zvláštne požiadavky. Vybavenie domácností, kancelárií alebo prevádzok hasiacimi prístrojmi určuje bezpečnostné riešenie stavby, ktoré musí byť súčasťou overenej projektovej dokumentácie. Hasiace prístroje musia byť umiestnené tak, aby boli ľahko viditeľné a voľne prístupné a ich prevádzková schopnosť sa preukazuje dokladom o jeho kontrole, kontrolným štítkom alebo plombou spúšťacej armatúry. Kontrolu, údržbu alebo opravu hasiacich prístrojov potom môžu vykonávať iba oprávnené osoby, ktoré spĺňajú stanovené právne predpisy.

Druhy hasiacich prístrojov a ich použitie
Pre jednotlivé druhy objektov je stanovený konkrétny typ hasiaceho prístroja. Pri jeho výbere berieme do úvahy minimálnu výkonnosť hasiaceho prístroja a tzv. triedy požiaru. Minimálnu výkonnosť hasiacich prístrojov nutných na ochranu objektov pred požiarom upravuje vyhláška  Ministerstva vnútra č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Menšie hasiace prístroje by mali byť súčasťou každého vozidla, väčšie sú inštalované v domácnostiach, verejných budovách alebo prevádzkach.

Najnižšiu účinnosť má vodný hasiaci prístroj, ktorý je vhodný na hasenie požiarov pevných látok. Nie je s ním možné hasiť elektrické zariadenie pod napätím, horiace alkalické kovy, horiace tuky a oleje ani látky reagujúce s vodou.

Vyššiu účinnosť má penový hasiaci prístroj, ktorým lepšie uhasíte pevné látky, ale predovšetkým horiace kvapaliny. Prístrojom nie je možné hasiť elektrické zariadenia pod napätím, pretože pena je vodivá.

Univerzálne použitie s vysokou účinnosťou má práškový hasiaci prístroj. Je nevodivý, preto ním môžete hasiť aj elektrické zariadenia pod napätím. Nie je vhodný do priestorov, kde sú prístroje citlivé na prach (napr. elektrické zariadenia). Prístroj s náplňou 1 kg alebo 2 kg je ideálny aj do vášho automobilu.

Na hasenie elektrických zariadení pod napätím, horľavých kvapalín a horiacich plynov, je možné použiť snehový hasiaci prístroj. Nie je ale vhodný na hasenie sypkých materiálov, pretože prúd plynu je veľmi prudký a horiaci sypký materiál by bol rozfúknutý.

Spoľahlivý a účinný pomocník
Pomocou správne zvoleného hasiaceho prístroja môžete doma, na pracovisku či na záhrade rýchlo zakročiť a minimalizovať straty, ktoré môže spôsobiť nechcený požiar. Vyberte vhodný typ hasiaceho prístroja a buďte v bezpečí.

Facebook Comments